8/6/55

เอกสาร ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ เทศบาล

รวมแบบตัวอย่างเอกสาร
  1. คำร้องขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่
  2. บันทึกขอปรับปรุงตำแหน่ง
  3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน
  4. แบบประเมิน
  5. แจ้งคำสั่ง บันทึกเชิญประชุม
  6. หนังสือส่งขอความเห็นชอบ
  7. บัญชีขอความเห็นชอบ
  8. คำสั่ง ปรับปรุงตำแหน่ง

24/5/55

ตัวอย่าง แบบประเมินสมรรถนะ

ตัวอย่าง แบบประเมินสมรรถนะ เอาไว้สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง

6/1/55

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบติดกับภูเขา  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในฤดูแล้งและเป็นที่ราบลุ่ม
บางส่วน  บริเวณแม่น้ำป่าสัก  ในฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยเป็นประจำ  มีลำน้ำไหลผ่าน  จำนวน  3 สายคือ  แม่น้ำป่าสัก  ลำห้วยตะคร้อ  และห้วยอีปื๊ด  และลำน้ำย่อย อีก 2 สายคือ ห้วยทรายและห้วยวารี
(กดเลือกภาพด้านบนเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว)
     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  สามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู  คือฤดูร้อน ฤดูฝน  และฤดูหนาว
     โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว 
ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว        เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม


อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด  ในฤดูฝน ฝนตกสม่ำเสมอ 

5/1/55

สภาพทั่วไป 2

      ตำบลโคกสะอาด  ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 120  กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร  265 
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
     ทิศเหนือ   จดหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด ถึงหลักเขต  ที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยตะคร้อ
     จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางลำห้วยตะคร้อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้     ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพุขาม  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด  ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งตรงบรรจบที่แม่น้ำป่าสัก
     ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ำป่าสักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสนุ่น  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด  ถึงหลักเขตที่ 4  จุดกึ่งกลางแม่น้ำป่าสัก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตำบล  สระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด  เป็นแนวเขตผ่านอาณาเขตข้างเคียงบ้านแม่น้ำแควป่าสัก  หมู่ที่ 9  ตำบลนาสนุ่น  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไปบรรจบที่จุดกึ่งกลางแม่น้ำป่าสัก 
     ทิศใต้   หลักเขตที่  4  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินของราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ 13  ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด  ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2219  ตรงกิโลเมตรที่ 1+770 ม.และผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21  ตรงหลักกิโลเมตรที่ 119+300 ม.และเป็นเส้นเลียบตามที่ดินของราษฎร  ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง  ถนนลูกรัง
     จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบตามแนวจุดกึ่งกลางถนนลูกรัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านร่องหอย  หมู่ที่ 11  ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาดถึงหลักเขตที่ 6  บรรจบสันเนินที่ชั้นความสูง 100
      จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 8  ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  บ้านหนองหมูที่ 2  ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 7
       จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นเลียบตามที่ดินของราษฎร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านด่านไทรหมู่ที่ 3  ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาดถึงหลักเขตที่ 8  บรรจบกันที่จุดตัดระหว่างเส้นเนินและคลองห้วยทราย
     จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบตามจุดกึ่งกลางคลองห้วยทรายและลำรางเป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านสันติธรรม  หมู่ที่ 4  ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  บ้านบ่อมะกัก หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาด
ถึงหลักเขตที่ 9  บรรจบที่จุดกึ่งกลางคลองยางจ่าเป็นจุดสิ้นสุด 
      ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  9 เป็นเส้นเลียบจุดกึ่งกลางคลองยางจ่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองมะค่า  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  กับตำบลโคกสะอาด  และเป็นเส้นเลียบไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กับตำบลโคกสะอาดบรรจบที่ระดับความสูง 246 กับหลักเขตที่ 1

4/1/55

สภาพทั่วไป 1

เทศบาลตำบลโคกสะอาด  มีพื้นที่  75 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่   3     ตำบลโคกสะอาด      อำเภอศรีเทพ   จังหวัดเพชรบูรณ์   ครอบคลุม  13  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่  2  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 3  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 4  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 5  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 7  บ้านท่าเตียน
หมู่ที่ 8  บ้านซับหินเพลิง
หมู่ที่ 9  บ้านหน้าผา
หมู่ที่ 10  บ้านกุ้งกั้ง
หมู่ที่ 11  บ้านหนองสะแกสี่
หมู่ที่ 12  บ้านตาคลีภิรมย์
หมู่ที่ 13  บ้านโคกสะอาด